نام واحد : صنعتی وشیمیایی بهرنگ یزد

نام محصول : رنگ ساختمانی صنعتی پایه آب

 • سریال مجوز : 3401137
 • شماره مجوز : 89/77
 • تاریخ مجوز : 15/04/1389
 • کد محصول : 24221130
 • شرح محصول : رنگهای صنعتی پایه آبی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%