نام واحد : کانساربلوره آبی صنعت

نام محصول : نانواکسید لیتیم کبالت

 • سریال مجوز : 580127000000
 • شماره مجوز : 30139/3/128
 • تاریخ مجوز : 15/09/1391
 • کد محصول : 2411512523
 • شرح محصول : نانواکسید لیتیم کبالت
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%