نام واحد : شرکت شیمیایی فوکا بهارستان کرج

نام محصول : اسانسهای غیرخوراکی اروما

 • سریال مجوز : 1712489
 • شماره مجوز : 68971
 • تاریخ مجوز : 16/04/1389
 • کد محصول : 24291410
 • شرح محصول : انواع اسانسهای شیمیایی
 • ظرفیت : 0 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%