نام واحد : عباس دهقانزاده

نام محصول : دوده صنعتی

 • سریال مجوز : 580127000000
 • شماره مجوز : 3024
 • تاریخ مجوز : 23/01/1391
 • کد محصول : 2411512448
 • شرح محصول : دوده صنعتی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%