نام واحد : صنعتی زکریا شیمی البرز

نام محصول : دی اکتیل آدیپات (DOA)

 • سریال مجوز : 580128000000
 • شماره مجوز : 50534
 • تاریخ مجوز : 21/01/1391
 • کد محصول : 2411512791
 • شرح محصول : دی اکتیل آدیپات (DOA)
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%