نام واحد : آرایشی و بهداشتی نگارین گستر کیمیا

نام محصول : مومک

 • سریال مجوز : 1701232
 • شماره مجوز : 73215
 • تاریخ مجوز : 06/06/1389
 • کد محصول : 24241388
 • شرح محصول : موم موبر
 • ظرفیت : 12 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%