نام واحد : رنگین طیف لیا

نام محصول : انواع رنگ ساختمانی

 • سریال مجوز : 3716623
 • شماره مجوز : 8463
 • تاریخ مجوز : 17/04/1389
 • کد محصول : 24221110
 • شرح محصول : انواع رنگ ساختمانی-روغن جلاء وپوشششهای مشابه وغیره
 • ظرفیت : 65 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%