نام واحد : گلبرف

نام محصول : نرم کننده

 • سریال مجوز : 1904423
 • شماره مجوز : 10236
 • تاریخ مجوز : 27/04/1389
 • کد محصول : 24241245
 • شرح محصول : مایع نرم کننده البسه والیاف
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%