نام واحد : پاکیزه شوی خراسان شمالی

نام محصول : مایع لکه بر (آب ژاول)

 • سریال مجوز : 580129000000
 • شماره مجوز : 90692
 • تاریخ مجوز : 04/08/1389
 • کد محصول : 2424512358
 • شرح محصول : مایع لکه بر (آب ژاول)
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%