نام واحد : تعاونی همگام بابهداشت میبد

نام محصول : مایع توالت شوی

 • سریال مجوز : 3417720
 • شماره مجوز : 89/81
 • تاریخ مجوز : 23/04/1389
 • کد محصول : 24241256
 • شرح محصول : مایع توالت شویی
 • ظرفیت : 1,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%