نام واحد : ضیا میرزایی

نام محصول : مایع شیشه پاک کن

 • سریال مجوز : 2609658
 • شماره مجوز : 5/15412
 • تاریخ مجوز : 10/04/1389
 • کد محصول : 24241242
 • شرح محصول : مایع شیشه پاک کن
 • ظرفیت : 60 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%