نام واحد : ضیا میرزایی

نام محصول : افزودنیهای ضد یخ

  • سریال مجوز : 2609658
  • شماره مجوز : 5/15412
  • تاریخ مجوز : 10/04/1389
  • کد محصول : 24291532
  • شرح محصول : افزودنیهای ضد یخ
  • ظرفیت : 30,000 هزار لیتر
  • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
  • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%