نام واحد : تعاونی تولید گلرخ - شرکت

نام محصول : کاغذتوالت

 • سریال مجوز : 1311035
 • شماره مجوز : 16943
 • تاریخ مجوز : 31/04/1389
 • کد محصول : 21091231
 • شرح محصول : کاغذتوالت
 • ظرفیت : 23 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%