نام واحد : تعاونی فر اوری تک طیف خزر

نام محصول : مواد شیمیایی ظهور و ثبوت فیلم های رادیولوژی

 • سریال مجوز : 580130000000
 • شماره مجوز : 8677/26
 • تاریخ مجوز : 13/04/1391
 • کد محصول : 2429512462
 • شرح محصول : مواد شیمیایی ظهور و ثبوت فیلم های رادیولوژی
 • ظرفیت : 330 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%