نام واحد : تعاونی امید درمان آپادانا-شرکت

نام محصول : بسته بندی وسائل پزشکی یکبارمصرف

 • سریال مجوز : 1321397
 • شماره مجوز : 33308
 • تاریخ مجوز : 04/02/1384
 • کد محصول : 33111490
 • شرح محصول : بسته بندی وسائل پزشکی یکبارمصرف
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%