نام واحد : محمود پارسا سرشت

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 3716626
 • شماره مجوز : 7759
 • تاریخ مجوز : 13/04/1389
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلاستیکی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت موادپلاستیکی به شکل اولیه وساخت لاستیک مصنوعی(2413)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%