نام واحد : پارس خوشه پرداز

نام محصول : چسب های نشاسته و دکسترین

 • سریال مجوز : 580133000000
 • شماره مجوز : 50226
 • تاریخ مجوز : 18/08/1394
 • کد محصول : 2429512588
 • شرح محصول : چسب های نشاسته و دکسترین
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%