نام واحد : تعاونی شماره 77 سبزی خشک کنی رامهرمز

نام محصول : بسته بندی ذرت

 • سریال مجوز : 2003218
 • شماره مجوز : 3571
 • تاریخ مجوز : 22/02/1387
 • کد محصول : 15311425
 • شرح محصول : بسته بندی ذرت
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%