نام واحد : تعاونی ساقه زرین اروند

نام محصول : شکلات خرما

 • سریال مجوز : 2018951
 • شماره مجوز : 14834
 • تاریخ مجوز : 13/07/1390
 • کد محصول : 15131927
 • شرح محصول : شکلات خرما
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%