نام واحد : دز پروتئین دزفول

نام محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو

 • سریال مجوز : 2019629
 • شماره مجوز : 12557
 • تاریخ مجوز : 14/06/1390
 • کد محصول : 15121420
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%