نام واحد : آرا پروتئین جنوب

نام محصول : سمبوسه

 • سریال مجوز : 2019839
 • شماره مجوز : 21072
 • تاریخ مجوز : 08/10/1387
 • کد محصول : 15111715
 • شرح محصول : سمبوسه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%