نام واحد : تعاونی بسته بندی گوشت خلیج فارس

نام محصول : خمیرمرغ

 • سریال مجوز : 2019897
 • شماره مجوز : 22667
 • تاریخ مجوز : 30/10/1387
 • کد محصول : 15111230
 • شرح محصول : خمیرمرغ
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%