نام واحد : تولید و بسته بندی خرمای سایراروند

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2020230
 • شماره مجوز : 10158
 • تاریخ مجوز : 14/05/1388
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%