نام واحد : شرکت تندیس سپید

نام محصول : پودر غیرخوراکی از گوشت و ضایعات کشتارگاهی

 • سریال مجوز : 2421188
 • شماره مجوز : 58545
 • تاریخ مجوز : 28/12/1389
 • کد محصول : 15111810
 • شرح محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%