نام واحد : فرآورده های گوشتی بهخوراک

نام محصول : سویابرگر

 • سریال مجوز : 2002048
 • شماره مجوز : 11256
 • تاریخ مجوز : 31/05/1388
 • کد محصول : 15141318
 • شرح محصول : سویابرگر
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%