نام واحد : آرد اهواز

نام محصول : اردگندم نوع سمولینا

 • سریال مجوز : 2000004
 • شماره مجوز : 13068
 • تاریخ مجوز : 23/06/1388
 • کد محصول : 15311112
 • شرح محصول : اردگندم نوع سمولینا
 • ظرفیت : 36,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%