نام واحد : سیباارومیه

نام محصول : سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 1200632
 • شماره مجوز : 12330
 • تاریخ مجوز : 24/08/1371
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%