نام واحد : تعاونی 15 نقده

نام محصول : انواع نان ماشینی

 • سریال مجوز : 1200549
 • شماره مجوز : 15199
 • تاریخ مجوز : 25/10/1370
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 730 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%