نام واحد : طراوت گسترماکو

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1201759
 • شماره مجوز : 11783
 • تاریخ مجوز : 03/06/1380
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%