نام واحد : شرکت تعاونی دلفین مروارید خلیج فارس تغییرنام یافته ازمصطفی یزدانی

نام محصول : نان صنعتی نان اروپائی

 • سریال مجوز : 2421446
 • شماره مجوز : 9780
 • تاریخ مجوز : 04/03/1390
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%