نام واحد : شرکت ترشی کام مرند

نام محصول : پوره میوه

 • سریال مجوز : 1143827
 • شماره مجوز : 8097
 • تاریخ مجوز : 04/03/1390
 • کد محصول : 15131451
 • شرح محصول : پوره میوه
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%