نام واحد : یاور کاران دزفول

نام محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی

 • سریال مجوز : 2021488
 • شماره مجوز : 4893
 • تاریخ مجوز : 02/03/1390
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%