نام واحد : کاظم کریمی

نام محصول : سردخانه بالای صفرجهت نگهداری سیب

 • سریال مجوز : 1208268
 • شماره مجوز : 51967
 • تاریخ مجوز : 10/11/1386
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%