نام واحد : تعاونی شماره22 نقده

نام محصول : اردگندم سفید

 • سریال مجوز : 1200965
 • شماره مجوز : 12226
 • تاریخ مجوز : 18/12/1375
 • کد محصول : 15311117
 • شرح محصول : اردگندم سفید
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%