نام واحد : طیورغرب ارومیه

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 1203253
 • شماره مجوز : 33699
 • تاریخ مجوز : 25/12/1381
 • کد محصول : 15111121
 • شرح محصول : کشتارگاه مرغ
 • ظرفیت : 5,280,000 قطعه سر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%