نام واحد : اکبریوسفی

نام محصول : کیک

 • سریال مجوز : 1205573
 • شماره مجوز : 38838
 • تاریخ مجوز : 07/10/1385
 • کد محصول : 15411212
 • شرح محصول : کیک ماشینی
 • ظرفیت : 870 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%