نام واحد : چی چست گلوکز

نام محصول : نشاسته از گندم

  • سریال مجوز : 1201255
  • شماره مجوز : 11626
  • تاریخ مجوز : 02/12/1372
  • کد محصول : 15321131
  • شرح محصول : نشاسته از گندم
  • ظرفیت : 655 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%