نام واحد : دستچین کشاورز

نام محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی

 • سریال مجوز : 1202420
 • شماره مجوز : 12925
 • تاریخ مجوز : 11/11/1379
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%