نام واحد : شرکت شهد مهاباد

نام محصول : کنسانتره میوهبجزکنسانتره مرکبات

 • سریال مجوز : 1202611
 • شماره مجوز : 112/206238
 • تاریخ مجوز : 15/06/1391
 • کد محصول : 15491510
 • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 10,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%