نام واحد : تعاونی 151ارومیه آذرسالامبور

نام محصول : روده طبیعی بزوگوسفندتمیزشده

 • سریال مجوز : 1202866
 • شماره مجوز : 7828
 • تاریخ مجوز : 28/08/1377
 • کد محصول : 15111314
 • شرح محصول : روده طبیعی بزوگوسفند اورژینال [تمیزشده وچربی گیرشده]
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%