نام واحد : زرین جام النا

نام محصول : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای ذرت وغیره

 • سریال مجوز : 3120705
 • شماره مجوز : 11076
 • تاریخ مجوز : 21/04/1390
 • کد محصول : 15321110
 • شرح محصول : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای ذرت وغیره
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%