نام واحد : عباسعلی کارگر حسین بگلو

نام محصول : نمک دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 590086000000
 • شماره مجوز : 56164
 • تاریخ مجوز : 05/11/1392
 • کد محصول : 1422412307
 • شرح محصول : نمک دانه بندی شده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : انواع نمک وکلرورسدیم خالص -آب دریا(1422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%