نام واحد : تعاونی 146

نام محصول : میوه جات خشک

 • سریال مجوز : 1203744
 • شماره مجوز : 29913
 • تاریخ مجوز : 12/11/1381
 • کد محصول : 15131121
 • شرح محصول : میوه جات خشک
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%