نام واحد : محمدرضاشاهین راد ورسول هاشم زاده

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 1204964
 • شماره مجوز : 23293
 • تاریخ مجوز : 02/08/1381
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%