نام واحد : آفتاب ارومیه

نام محصول : کره پاستوریزهتولید وبسته بند

 • سریال مجوز : 1205038
 • شماره مجوز : 22073
 • تاریخ مجوز : 18/09/1382
 • کد محصول : 15201242
 • شرح محصول : کره پاستوریزه تولید وبسته بندی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%