نام واحد : عزیزخالندی و فرهادعطوفی

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1205179
 • شماره مجوز : 30306
 • تاریخ مجوز : 14/10/1383
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%