نام واحد : صادراتی آذرتاک

نام محصول : تولید کشمش تیزآبی

 • سریال مجوز : 1200084
 • شماره مجوز : 2963
 • تاریخ مجوز : 26/09/1358
 • کد محصول : 15131912
 • شرح محصول : تولید کشمش تیزآبی
 • ظرفیت : 3,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%