نام واحد : سردخانه شرکت کف سرد

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1201438
 • شماره مجوز : 16296
 • تاریخ مجوز : 16/04/1387
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 2,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%