نام واحد : ارس میگو ماکو

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی شاه میگو

 • سریال مجوز : 1204362
 • شماره مجوز : 40712
 • تاریخ مجوز : 04/10/1387
 • کد محصول : 15121421
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی میگو
 • ظرفیت : 25 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%