نام واحد : مقصودرضائی راد

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 1205416
 • شماره مجوز : 15584
 • تاریخ مجوز : 19/05/1384
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 3,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%