نام واحد : امیرحسن زاده

نام محصول : قندحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 1205823
 • شماره مجوز : 7513
 • تاریخ مجوز : 17/03/1383
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%