نام واحد : فرآورده های گوشتی نور توسعه

نام محصول : بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 2308468
 • شماره مجوز : 15008
 • تاریخ مجوز : 05/07/1390
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%