نام واحد : کاظم ویژه

نام محصول : پودرگوشت

 • سریال مجوز : 1205826
 • شماره مجوز : 110/51597
 • تاریخ مجوز : 15/12/1389
 • کد محصول : 15111641
 • شرح محصول : پودرگوشت { خوراکی }
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%