نام واحد : محمدامین محمودنژاداقدمی

نام محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر

 • سریال مجوز : 1206106
 • شماره مجوز : 24543
 • تاریخ مجوز : 16/10/1382
 • کد محصول : 15421222
 • شرح محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%