نام واحد : شکوه نام سلماس

نام محصول : انواع تافی

 • سریال مجوز : 1202501
 • شماره مجوز : 20890
 • تاریخ مجوز : 12/12/1386
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%